วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย

ศูยน์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วิสัยทัศน์   
มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
พันธกิจส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทบาทและหน้าที่
1.  เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสริมการ
     เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์
     การศึกษา  เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์    
     เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม
2.  ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
     ธรรมชาติวิทยา  สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ดาราศาสตร์และ
     อวกาศ  แก่นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ในรูปแบบของการจัด 
     นิทรรศการ   การแสดง  กิจกรรมการศึกษา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสื่อ
     การเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ 
3.  ดำเนินการศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา  ข้อมูลวิชาการและ
     รูปแบบด้านเทคนิค  เพื่อจัดทำสื่อ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สื่อ
     นิทรรศการ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อสิ่งพิมพ์
4.  ประสานงานและดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภารกิจของหน่วยงาน5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินงานด้านการเผยแพร่ความรู้
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
     เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา
ปีสังกัดรายละเอียด
พ.ศ. 2498กรมวิชาการจัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษา
พ.ศ. 2501กรมวิชาการคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มอบอาคาร “ศาลาวันเด็ก” ในบริเวณสนามเสือป่า
พ.ศ. 2505กรมวิชาการคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สร้าง ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
พ.ศ. 2507กรมวิชาการวันที่ 18 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารท้องฟ้าจำลอง
พ.ศ. 2514กรมวิชาการสภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2518กรมวิชาการเดือน สิงหาคม เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2519กรมวิชาการประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ จัดตั้งหน่วยงานระดับกองหน่วยใหม่ คือ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2522กรมการศึกษา นอกโรงเรียน
  • วันที่ 24 มีนาคม ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัด
  • วันที่ 9 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
พ.ศ. 2537กรมการศึกษา นอกโรงเรียนเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พ.ศ. 2545
 
 
พ.ศ. 2551
สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปลี่ยนชื่อกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
 
 
เปลี่ยนชื่อสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้างอิง:http://www.sciplanet.org/main.php?filename=index

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น